wx.getDeviceInfo 微信小程序获取设备基础信息API

猪宝儿/ 2023年07月13日/ 小程序/ 浏览 744

wx.getDeviceInfo是微信小程序获取设备基础信息API,需要小程序基础库版本不低于 2.21.3。


代码示例:


const deviceInfo = wx.getDeviceInfo()
console.log(deviceInfo.abi)
console.log(deviceInfo.benchmarkLevel)
console.log(deviceInfo.brand)
console.log(deviceInfo.model)
console.log(deviceInfo.platform)
console.log(deviceInfo.system)


返回值:发表评论

暂无评论,抢个沙发...

客服 工单