WordPress函数:wp_get_current_user获取当前登录用户的信息

猪宝儿/ 2023年10月27日/ WordPress/ 浏览 911

wp_get_current_user是一个WordPress函数,主要用来获取当前登录用户的信息。


代码示例:


$current_user = wp_get_current_user(); 
 
// 获取当前用户的ID 
$user_id = $current_user->ID; 
 
// 获取当前用户的显示名称 
$display_name = $current_user->display_name;

// 获取当前用户的用户名 
$user_login = $current_user->user_login; 
 
// 获取当前用户的邮箱 
$user_email = $current_user->user_email; 


这类文章,追格小编也分享过不少,有兴趣可以资讯栏目中搜索查阅。

发表评论

暂无评论,抢个沙发...

客服 工单