WordPress插件:Wenprise Pinyin Slug文章别名自动转换成拼音插件

追格官方小助手/ 2022年06月21日/ WordPress/ 浏览 1543

Wenprise Pinyin Slug 是WordPress智库开发的一款自动转换WordPress中的中文文章别名、分类项目别名、图片文件名称为汉语拼音或英文翻译。话不多说,直接看如何安装。


安装方法1:

WordPress官网下载:https://cn.wordpress.org/plugins/wenprise-pinyin-slug/,然后用FTP上传到插件目录/wp-content/plugins,之后网站后台插件里面启用即可设置即可。


安装方法2:

WordPress后台搜索插件:Wenprise Pinyin Slug,然后安装启用并设置。

发表评论

暂无评论,抢个沙发...

客服 工单