WordPress函数:is_tax 自定义文章类型分类归档页判断

追格官方小助手/ 2022年02月16日/ WordPress/ 浏览 1084

WordPress函数 is_tax,用于判断自定义文章类型分类的归档页,对应WordPress主题中的taxonomy.php。

比如自定义了文章类型:追格,然后追格文章类型下有分类:追格圈子,追格企业官网等

就可以像下面那样使用 is_tax 函数:

if (is_tax('追格', '追格圈子')) {
    echo '文章类型:追格,分类:追格圈子';
}

其他使用举例:

if (is_tax()) {
    echo '自定义文章类型';
}

if (is_tax('追格')) {
    echo '自定义文章类型:追格';
}

发表评论

暂无评论,抢个沙发...

客服 工单