javaScript 函数 indexOf 忽略大小写

追格官方小助手/ 2022年11月06日/ JavaScript/ 浏览 1619

indexOf是没有忽略大小写版本的。


可以采取变通的办法,就是先把字符串和查找目标都转化成大写或者小写,进行判断。


let s1 = "abcdefg";
let s2 = "cDE";

// 这样无法忽略大小写
index = s1.indexOf(s2);
console.log(index);

// 变通一下 先转为大写 再判断
let index = s1.toUpperCase().indexOf(s2.toUpperCase());
console.log(index);


发表评论

暂无评论,抢个沙发...

客服 工单